August 17, 2022

พวงหรีด ปากเกร็ด

พวงหรีด ปากเกร็ด

พวงหรีด ปากเกร็ด

พวงหรีด ปากเกร็ดจัดส่งถึงวัด! วัดบางพูดใน ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด ร้าน “พวงหรีดออนไลน์” เสนอพวงหรีดหลากประเภท อีกทั้งพวงหรีดดอกไม้สด พวงหรีดพัดลม พวงหรีดผ้าที่มีไว้เพื่อห่ม-ผ้านวม พวงหรีดผ้าเต็ก พวงหรีดนาฬิกา อื่นๆอีกมากมาย ในหลากหลายแบบ รวมทั้งขนาด เอาใจใส่คุณภาพ พวกเราเป็นร้านพวงหรีดออนไลน์ ที่ทำพวงหรีดตามความจำเป็นของลูกค้าให้ได้มากที่สุด พวกเราทำ รวมทั้ง QC ก่อนส่ง ลูกค้าส่วนมากจึงได้แบบดังที่ลูกค้าอยากได้ รวมทั้งพวกเรายังมีบริการจัดส่งพวงหรีดถึงทุกวัดในกรุงเทพฯ รวมทั้งละแวกใกล้เคียง (โดยอาจมีค่าพาหนะ ถ้าเกิดทางร้านคำนวณแล้วว่า ระยะทางไกลเกินพื้นที่ร้านจะรับภาระไหว) นอกเหนือจากนั้น พวกเรายังมีบริการจัดส่งรูปให้ลูกค้าตรวจดูก่อนจัดส่ง รวมทั้งหลังจัดส่ง พร้อมออกใบเสร็จ (ใบเสร็จรับเงินเงินสด) พวงหรีด วัดบางพูดใน ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด
ท้องที่อำเภอปากเกร็ดในทีแรกเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของอำเภอ (หรือตำบล) ที่มีอยู่ก่อนสองอำเภอ คือ “อำเภอตลาดขวัญ” รวมทั้ง “อำเภอบ้านแหลมใหญ่รวมทั้งเกาะศาลากุน” ถัดมาจึงได้แยกพื้นที่ส่วนหนึ่งจากอำเภอทั้งคู่มารวมกันแล้วจัดตั้งเป็น อำเภอปากเกร็ด โดยมีพระรามัญนนทเขตต์คดี (เนียม นนทนาคร) เป็นนายอำเภอคนแรก รวมทั้งตั้งที่ว่าการอำเภออยู่ในที่ธรณีสงฆ์วัดสนามเหนือ ถัดมาจึงย้ายไปตั้งที่กลุ่มที่ 2 ตำบลปากเกร็ด ในยุคที่หลวงรามัญนนทเขตต์คดี (เจ็ก นนทนาคร) บุตรของพระรามัญนนทเขตต์คดี (เนียม นนทนาคร) ขึ้นเป็นนายอำเภอ

 

พวงหรีด ปากเกร็ด
พวงหรีด ปากเกร็ดเมื่อ พุทธศักราช 2463 กระทรวงนครบาลได้โอนตำบลอ้อมเกร็ด (แปลงชื่อมาจากตำบลบางบัวทองคำ) รวมทั้งตำบลบางพลับจากอำเภอบางบัวทองคำ กับโอนตำบลท่าก้อนอิฐจากอำเภอจังหวัดนนทบุรีมาสังกัดอำเภอ เพื่อความเหมาะสมด้านการปกครอง6ในพุทธศักราช 2470 อำเภอปากเกร็ดจึงมีท้องที่การปกครองรวม 13 ตำบล เช่น ตำบลบ้านปากเกร็ด ตำบลบางพูด ตำบลบ้านใหม่ตลาดเนื้อ ตำบลสีกัน ตำบลสองห้อง (ทุ่งสองห้อง) ตำบลบางตลาดฝั่งเหนือ (บางตลาด) ตำบลเกาะเกร็ด ตำบลท่าก้อนอิฐ ตำบลอ้อมเกร็ด ตำบลบางพลับ ตำบลบ้านแหลมใหญ่ (ลำคลองพระอุดม) ตำบลบางตะไนย์ รวมทั้งตำบลคลองข่อย7

เดิมอำเภอปากเกร็ดมีเขตแดนทางด้านทิศตะวันออกเชื่อมต่อกันกับพื้นที่ของทางอำเภอบางเขน จังหวัดพระนครโดยใช้ลำคลองเปรมพลเมืองตั้งแต่ลำคลองบางตลาดขึ้นไปจนกระทั่งลำคลองบ้านใหม่ตลาดเนื้อเป็นแนวแบ่งเขตเป็นแนวแบ่งเขต8 จนกว่าใน พุทธศักราช 2475 ทางราชการได้โอนตำบลทุ่งสองห้องไปอยู่ในท้องที่ปกครองของอำเภอบางเขน เพื่อเพิ่มความสะดวกสำหรับในการตรวจตราของเจ้าหน้าที่รวมทั้งความสะดวกสำหรับในการติดต่อราชการของประชากร9 รวมทั้งใน พุทธศักราช 2480 ได้โอนตำบลสีกัน รวมทั้งกลุ่มที่ 1 (ขณะนั้น) ของตำบลบ้านใหม่ เฉพาะส่วนที่อยู่ทางฟากทิศตะวันออกของลำคลองประปา ไปสังกัดอำเภอบางเขน กับโอนพื้นที่กลุ่มที่ 6 (ขณะนั้น) ของตำบลบางตลาด เฉพาะส่วนที่อยู่ในเขตหวงห้ามของลำคลองประปาฝั่งตะวันตก ไปสังกัดตำบลทุ่งสองห้อง (ซึ่งได้ย้ายไปสังกัดอำเภอบางเขนอยู่ก่อนแล้ว) โดยใช้เส้นเขตห้ามของลำคลองประปาฝั่งตะวันตกเป็นเส้นเขต10

 

พวงหรีด ปากเกร็ด

จนกว่าใน พุทธศักราช 2486 จังหวัดนนทบุรีถูกยุบลงเพราะเหตุว่าเวลานี้เกิดปัญหาสภาวะเศรษฐกิจเสื่อมถอย อำเภอปากเกร็ดย้ายไปสังกัดจังหวัดพระนคร11 จนกว่าใน พุทธศักราช 2489 ได้มีการจัดตั้งจังหวัดนนทบุรีขึ้นมาอีกครั้ง12 อำเภอปากเกร็ดจึงกลับมาอยู่สำหรับในการปกครองของทางจังหวัดนับแต่นั้น

ตลอดเวลาก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงเขตการปกครองระดับตำบลข้างในท้องที่อำเภอปากเกร็ดอยู่เนืองๆตัวอย่างเช่น ยุบตำบลบ้านใหม่ตลาดเนื้อรวมเข้ากับตำบลบางพูด ยุบตำบลบางพลับรวมเข้ากับตำบลอ้อมเกร็ด ฯลฯ จนกว่าในวันที่ 8 พฤษภาคม พุทธศักราช 2490 กระทรวงมหาดไทยได้เปลี่ยนแปลงเขตตำบลเดิมรวมทั้งตั้งตำบลใหม่อีกครั้ง โดยแยกพื้นที่ส่วนหนึ่งจากตำบลปากเกร็ดตั้งเป็นตำบลบางตลาด แยกพื้นที่ส่วนหนึ่งจากตำบลบางพูดตั้งเป็นตำบลบ้านใหม่ รวมพื้นที่ส่วนหนึ่งจากตำบลบางตะไนย์รวมทั้งอ้อมเกร็ดตั้งเป็นตำบลลำคลองพระอุดม รวมทั้งแยกพื้นที่ส่วนหนึ่งจากตำบลอ้อมเกร็ดตั้งเป็นตำบลบางพลับ ส่งผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ปีเดียวกัน13

ถัดมาอำเภอปากเกร็ดได้มีการย้ายที่ว่าการอำเภอมาตั้งข้างทางแจ้งวัฒนะ กลุ่มที่ 5 ตำบลปากเกร็ด เมื่อ พุทธศักราช 2505 เพื่อประชากรมาติดต่อราชการได้สบายยิ่งขึ้น รวมทั้งในวันที่ 10 ม.ค. พุทธศักราช 2532 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศแยกพื้นที่ทางทิศตะวันออกของตำบลปากเกร็ดตั้งเป็นตำบลลำคลองเกลือ โดยให้ส่งผลตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค. ปีเดียวกัน14 ท้องที่อำเภอปากเกร็ดจึงประกอบด้วย 12 ตำบลจนกระทั่งปัจจุบัน